اسکاتلندی واقعی

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

 

 

 

قیاس مع الفارق

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به محبوبیت یا اکثریت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مغلطه مغلطه بافی!

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

استدلال از سکوت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مغلطه تعاقب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

معمای غلط

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مغلطه ترکیب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به نتیجه باور

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

حمله به آدم پوشالین

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: