اسکاتلندی واقعی

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.

 

 

 

قیاس مع الفارق

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.

توسل به محبوبیت یا اکثریت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.

مغلطه مغلطه بافی!

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.

استدلال از سکوت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.

مغلطه تعاقب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.

معمای غلط

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت.