استدلال از سکوت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: