توسل به محبوبیت یا اکثریت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مغلطه مغلطه بافی!

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: