مغلطه ترکیب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به نتیجه باور

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

حمله به آدم پوشالین

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مصادره به مطلوب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: