مصادره به مطلوب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به نادانی

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

خودت هم همینطور

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به مرجعیت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

حمله شخصی

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: