مغلطه ترکیب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مصادره به مطلوب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: