مغلطه مغلطه بافی!

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به نتیجه باور

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

حمله به آدم پوشالین

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

خودت هم همینطور

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

حمله شخصی

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: