توسل به محبوبیت یا اکثریت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

استدلال از سکوت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

توسل به مرجعیت

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: