اسکاتلندی واقعی

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

 

 

 

قیاس مع الفارق

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

مغلطه تعاقب

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت:

معمای غلط

این نوشته برای همیشه به بخش مغالطات تارنمای زندیق رفت: